Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Helbredseffekter af langtids udsættelse for luftforurening
11-04-2014
Stor EU-undersøgelse af sammenhængen mellem luftforurening og dødelighed

Den 9. december 2013 offentliggjorde det førende internationale tidsskrift inden for almen medicin The Lancet en opsigtsvækkende artikel om sammenhængen mellem partikelforurening og dødelighed af naturlige årsager. Det drejer sig om resultaterne fra en omfattende analyse af 22 projekter knyttet til europæiske byer. Analysen er finansieret af EU og titlen er "Effects of long-term exposure to air pollution on natural-cause mortality: an analysis of 22 European cohorts within the multicentre ESCAPE project".

I alt har forskerne inkluderet 367.251 deltagere fra 13 forskellige europæiske lande, heraf 35.458 danskere. I gennemsnit blev deltagerne fulgt over en 14- årig periode. I perioden døde ialt 29.076 personer en naturlig død (d.v.s. dødsfald der ikke skyldes ulykker og selvmord). - Ud fra deltagernes bopæl beregnede man koncentrationen af luftforureningen.

Analysen viste blandt andet en signifikant sammenhæng mellem naturlig død og eksponering for små partikler < 2,5 mikrometer i diameter. Variable som nærhed til trafik, befolkningstæthed, industrivirksomheder, grønne områder og terræn blev inddraget og var med til at forklare PM2,5-forureningens rumlige mønster. Derfor antager forskerne, at effekter på dødelighed fra luftforurening med PM2,5 ikke kun hænger sammen med emissioner fra trafik, men også med andre forhold.

Den indsigt svarer til LOBs tolkning af resultaterne i DCEs rapporter til det internationale samfund, der viser at størstedelen af PM2,5-partikler fra danske kilder stammer fra træfyring i boliger og kun 12% fra transport (SR53, s. 45).

Særlig interessant for os er det, at ESCAPE-forskerne konstaterer en stigning i dødelighed pga. naturlige årsager på 7% for hver stigning på 5µg/m3 i det årlige gennemsnitsniveau af PM2,5 koncentrationen.

Det er en kraftig forøgelse af dødeligheden pga. naturlige årsager sammenlignet med den vurdering, som WHO oplyste i 2005. WHO vurderede dengang, at den samlede dødelighed i befolkningen stiger med 6% for hver gang det årlige gennemsnitsniveau af PM2,5 stiger med 10 µg/m3 (Se Miljøprojekt nr. 1235 fra Miljøstyrelsen, 2008, s. 17).

Da det stadigvæk er WHOs gamle tal, der cirkulerer i artikler om luftforurening spec. fra brændeovne, er det stærkt påkrævet, at Miljøstyrelsen får gennemført en revurdering af helbredseffekter af langtids-udsættelse for luftforurening med inddragelse af ESCAPE-undersøgelsens resultater.

I forbindelse med ESCAPE-undersøgelsens omtale i Ugeskrift for Læger den 3.2.14 blev professor Steffen Loft, Institut for Folkesundhedsvidenskab, citeret :"Dette studie understreger de meget betydelige helbredseffekter og dødelighed knyttet til luftforurening, selv ved de niveauer vi har i Danmark i dag, og det fortsatte stærke behov for at reducere udledning og stramme grænseværdierne på europæisk såvel som nationalt plan."

Artiklen kan downloades gratis fra The Lancet (bemærk dog at download kræver registrering hos The Lancet).