Brænderøg
LOB - Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Kære skorstensfejere
08-12-2018

Vi anerkender, at I er specialister på brugen af ildsteder, og at det er vigtigt, at ildsteder bliver kontrolleret af jer i de år, hvor de anvendes.

Til gengæld håber vi også, at I tager vores kritik af brugen af brændeovne i boligområder alvorligt. Og derfor sender vi jer vore kommentarer til de seneste reklamer, som I har udsendt, og spørger: Er luftforurening fra brændeovne og -fyr så ubetydelig, som I siger i jeres reklamer?

Venlig hilsen
Solveig Czeskleba-Dupont,
cand scient.
Tidl. formand for LOB (Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening)

Læs mere her
Nye målinger af dioxin fra brændeovne
30-09-2018
Kilde: Miljøstyrelsen (2018): In-situ målinger af emissioner fra brændeovne i private boliger. Miljøprojekt nr. 2045, september 2018

Målingerne, udført af FORCE Technology i 2017 på 9 huse i Københavns omegn, er en opfølgning på de anerkendte dioxinundersøgelser i Gundsømagle 2002-2005.

Dengang blev det med store overskrifter i medierne bekendtgjort at brændeovne og -kedler tilsammen var største kilder til dioxin, tjærestoffer (PAH) og partikler i luften ved vores boliger. Mens vi andre blev bekymrede for vores helbred, blev brændeovnsfabrikanterne bekymrede for deres indtjening.

Danske regeringer har siden 2006 fastholdt en energipolitik med plads til brændeovne på trods af forureningsproblemerne. I stedet for at udfase brugen af anlæg, håbede man gennem modernisering af ovnparken at kunne reducere luftforureningen væsentligt.

FORCE Technologys nye målinger gør moderniseringsstrategien til skamme. Nok blev emissionen af partikler og Black Carbon mindre end forventet. Men for de sundhedsskadelige tjærestoffer og dioxin er emissionerne faretruende høje, især hvis man tager højde for kombinationseffekten mellem de to stofgrupper. Læs mere i bogen Brænderøg og Helbred af Solveig Czeskleba-Dupont.

På grund af store CO2-udslip fra træfyring er ovnene heller ikke klimavenlige. LOB opfordrer derfor politikerne til hurtigst muligt at udfase brugen af brændeovne.

Læs om målingerne hos Miljøstyrelsen
Benzen i luften langt fra industri og trafik
04-09-2018

En forhistorie til ny rapport om kulbrinter

I TV-avisen kl.18.30 den 12. december 2014 fortalte civilingeniør Børge Hvidberg, Region Midtjylland, at man i regionen havde målt benzen i udeluften langt fra trafikerede veje. Man havde målt benzenkoncentrationer, der var sammenlignelige i størrelse med koncentrationerne i København, og dette undrede Børge Hvidberg. – Officielt måler man nemlig kun benzen i luften to steder, i Danmark – ved H.C.Andersens Boulevard og ved Jagtvej, begge i København, fordi man traditionelt har ment, at hovedkilder til benzenudslip til atmosfæren kom fra trafik og industri.

Den 20. december, samme år, sendte LOB et notat om benzen til Region Midtjylland att. Børge Hvidberg. I notatet gjorde vi opmærksom på nyere forskning i Finland og Sverige om benzens tilstedeværelse i røg fra brændefyring. Dette kunne efter vores mening delvis forklare tilstedeværelsen af benzen langt fra store byer og stærkt trafikerede veje, og deri ser det altså ud til, at LOB fik ret.

Rapport om kulbrinter – især benzen

I juni 2018 udgav Miljøstyrelsen en rapport om kulbrinter (hydrocarboner): "Hydrocarbon background levels in Denmark – Outdoor and indoor air", forfattet af to medarbejdere ved Region Midtjylland og to fra ingeniørvirksomheden Dansk Miljørådgivning A/S. Desværre er rapporten på engelsk, men den indeholder et kort og interessant sammendrag på dansk.

Det er især koncentrationen af benzen (en af de mest sundhedsskadelige kulbrinter), som rapporten belyser. Benzen fordamper let fra jord og vand, og stoffet kan derfor træffes ved olieforurenede grunde og vandløb.

Forfatterne anbefaler, at der i indeklimaundersøgelser, relateret til jord- og grundvandsforurening, altid inkluderes udeluftreferencer, såsom effekter af sæsonvariationer, lokal biomasseafbrænding og andre lokale variationer i udeluftkoncentration.

Særligt høje benzenkoncentrationer blev målt i hjem med tobaksrygere. Men også i hjem med brændeovne var der forhøjede værdier af benzen i luften. Udendørs var den lokale koncentration højere i fyringssæsonen end uden for sæsonen. Ved direkte målinger af benzenemissioner fra en skorsten på et fastbrændselsfyr ved en enkelt bolig, blev der observeret 100 gange højere benzenkoncentrationer end det generelle udeluftniveau omkring boligen.


Fordeling af små træfyringsanlæg i danske regioners boliger. Kilde: Bolius Boligejeranalyse, Boligejernes Videncenter. Kantar Gallup. May 2017. Note: Rødt=andel af boliger med brændeovne i brug, blå=andel med ovne ikke i brug, gråt=andel af boliger uden ovne.

Solveig Czeskleba-Dupont

Kilde til informationerne i denne artikel.
Tungmetalforurening fra brændeovne bliver undervurderet
26-08-2018

I en rapport (Kortlægning af luftforureningens helbreds- og miljøeffekter i Region Hovedstaden) fra DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) kan man læse: “Over de seneste ca. 25 år er der sket et fald i tungmetalniveauerne fra 16 % og op til 60 % med det største fald for bly (Pb) og cadmium (Cd). I de senere år har ændringerne været relativt små.” (Kilde: http://dce2.au.dk/pub/ SR254.pdf side 108)

Desværre er dette ikke hele sandheden om danske cadmiumemissioner til luften. Årets nationale indberetning til FN indeholder nedenstående figur, der viser en tidsserie over Cd-emissioner i Danmark siden 1990.


Kilde: SR. 267 http://dce2.au.dk/pub/SR267.pdf.

De totale emissioner faldt fra 1990 til 2000 i takt med et fald i emissionerne fra energifremstilling på de store værker. Men herefter har Cd-emissionerne ligget konstant på 6-700 kg til luften om året, fordi Cadmium fra brændeovne ol. er blevet en stadigt voksende kilde. I 2016 er emissionerne fra de små træfyringsanlæg beregnet til at være på ca. 600 kg (80% af det totale). Vejtransport tegner sig for 7%.

Vi ved, at cadmium ophobes i fødekæderne, og at tungmetaller i atmosfæren kan resultere i høje koncentrationer i menneskeføden. Cadmiumforurening kan ligesom forureningen fra andre tungmetaller have alvorlige effekter på befolkningens sundhed (ophobes i især i nyrerne). (Kilde: Brænderøg og helbred, s. 149-152)

Solveig Czeskleba-Dupont

Se rapporten her.
Sygedage pga. luftforurening fra brændeovne er dobbelt så mange som fra vejtransport i Region Hovedstaden
18-08-2018

I foråret 2018 offentliggjorde DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) resultaterne fra en omfattende undersøgelse af luftforureningen i Hovedstadsregionen (minus Bornholm). Disse er samlet i rapporterne SR 254 og SR 268.

De mest interessante resultater er det skønnede omfang af helbredseffekter 2014 i regionen fra lokale kilder. Vi har især hæftet os ved antallet af dage med nedsat aktivitet (sygedage) pga. brændeovne ol. (ikke-industriel forbrænding) på ca 77.000 dage, mens lokal vejtransport tegnede sig for 31.000 dage. – Desuden anslår forfatterne til rapporterne, at antallet af for tidlige dødsfald i samme år var på 77 pga. luftforurening fra de små træfyringsanlæg og 23 fra vejtransport. (Kilde SR 254 side 95, tabel 7.2)


Region Hovedstaden.

Undersøgelsen har også vurderet de helbredsrelaterede eksterne omkostninger opgjort i penge for Region Hovedstaden. Formålet har været at kvantificere, hvor meget de lokale emissionskilder i Region Hovedstaden betyder for de eksterne omkostninger i regionen. De eksterne omkostninger er fordelt på luftforureningerne: CO, O3 og PM2.5 og underopdelt på de forskellige emissionskategorier bla. ikke-industriel forbrænding og vejtransport. I 2014 var de eksterne helbredsomkostninger for regionen pga. lokale emissionskilder på ialt 854 mio. kroner. Heraf skyldtes 566 mio .kr. (66%) emissioner fra ikke-industriel forbrænding (brændeovne ol.) og 128 mio kr. (15%) vejtransporten. (Kilde SR 254, tabel 8,3).

Solveig Czeskleba-Dupont

Læs hele rapporten her.
Åbent brev til Københavns Teknik- og Miljøborgmester, via Politiken
15-04-2018

Solveig Dupont har skrevet et åbent brev til Københavns Teknik- og Miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen, via Politiken. I brevet gør hun opmærksom på, at man ikke må overse brændeovne som en væsentlig forureningskilde, når man gør en indsats overfor luftforureningen - som Københavns kommune nu vil gøre mht. dieselbilers udstødning.

Med den nye kortlægning af alle anlæg i DK der fyrer med fast brændsel, kan kommunen sørge for en målrettet indsats der hvor problemerne er størst, og altså dér hvor ovn-tætheden er størst.

Læs hele brevet her.
Ny grundbog om brænderøg og helbred
18-02-2018

LOB's mangeårige formand Solveig Czeskleba-Dupont er bogaktuel med en erfarings- og vidensopsamling i bogform med titlen 'Brænderøg og helbred. Fra kilde til krop.'.

Bogen er udkommet den 19.februar og koster Kr.225.- for 236 sider med mange farvefotos, tabeller og figurer. Den kan bestilles via boghandelen eller info@cnas.dk. Læs mere om bogen i en fyldig folder, der kan rekvireres på samme mailadresse.

Hent også folderen her.
Brændeovne forurener mere i virkeligheden end i laboratoriet
11-02-2018

Fagbladet Ingeniøren kan berette om målinger der viser at brændeovne der bruges under virkelige forhold forurener langt mere end hvad der står på papiret - 4 gange mere.

Resultatet stemmer glimrende overens med australske målinger publiceret i 2014 der har vist mellem 3 og 6 gange større udledninger ved reelt brug end ved test i laboratoriet.

Læs artiklen hos Ingeniøren her
Billige partikelmålere på vej
04-02-2018

Partikelmålere har indtil videre kostet flere tusinde kroner hvis man skulle have et apparat der målte stabilt. Det ser nu ud til at de rigtigt billige målere vil kunne levere data der kan bruges til vores indikative målinger.

LOB er i gang med at afteste to af disse prisbillige partikelmålere, en kinesisk Plantower PMS7003 sensor og en amerikansk Honeywell HPMA115 sensor. De kan følges på LOB's partikelmåler-side hvor man kan se seneste måledata for alle opkoblede målere. De nye målere hedder PMS03 og HNW04 og kan sammenlignes med vores LOB01 og LOB05 tællere der er Dylos DC-1700 tællere til ca. DKK 5000,-.


Dylos DC-1700 versus PMS7003 sensor.

De billige sensorer har en pris på ca. DKK 200,- per sensor hvilket betyder at man vil kunne opbygge en komplet målestation for ca. DKK 1000,-.

Træfyring giver kraftig julesmog i Athen
28-01-2018

Den økonomiske krise i Grækenland har gjort at beboerne i Athen nu falder tilbage på at holde varmen med den mest primitive teknologi: Brændeovnene. I starten af krisen i 2010 faldt luftforureningen i Athen ellers pga. mindre bilkørsel men den er nu tilbage og værre end nogensinde før pga. den øgede afbrænding af træ. Det rapporterer TV/2 Nyhederne.

Skiftet til træ skyldes både strammere økonomi hos grækerne men også at et tilskud til brug af el er frafaldet. Vi ser samme skævvridning herhjemme hvor forurenende træfyring er fritaget for afgifter mens miljørigtig opvarmning vha. el (varmepumper) er afgiftsbelagt.

Ny brændeovnsbekendtgørelse - høringssvar
21-01-2018

En ny brændeovnsbekendtgørelse er på vej og er blevet sendt i høring. LOB har haft lejlighed til at kommentere den og indsende et høringssvar.

Der er ikke meget nyt under solen i den nye bekendtgørelse. Kravene til maximale udledninger strammes en anelse, men det vil næppe gøre nogen markant forskel.

I høringssvaret efterlyser vi at der indføres grænseværdier for udledning af PAH og dioxin fra brændeovne. Der findes allerede grænseværdier for PAH og dioxin for industrielle forbrændingsanlæg og det er ved flere lejligheder påvist at brændeovne overskrider disse grænseværdier markant. Når forureningen fra brændeovne (og pillefyr) dertil udledes i lav højde er det særligt uforståeligt at man ikke stiller krav til brændeovne og pillefyr.

LOB's høringssvar

Udkastet til brændeovnsbekendtgørelsen som det fremlagdes 21. november 2017