Brænderøg
LOB - Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Lov om ovnskifte ved ejerskifte træder i kraft 1. august
26-02-2021

I tema-sektionen Bolig, Energi, Klima skriver Roskilde Avis den 24.2.: "Fra april måned i år gælder en ny lov, så det i forbindelse med køb af en ny bolig ikke længere er tilladt at beholde en gammel brændeovn fra før 2003." Det er indholdet i en lov, som Folketinget vedtog i efteråret 2020.

Men, som Miljøstyrelsen skriver på sin hjemmeside den 12. februar i år: "Ny ikrafttrædelsesdato for ejerskifteordning for brændeovne. Ikrafttrædelsesdatoen for de nye regler er ændret fra 1. april til 1. august 2021. Fra den 1. august bliver boligkøbere altså forpligtet til at oplyse, om der står en gammel brændeovn fra før 2003 i den bolig, de har købt, når skødet bliver tinglyst."

Loven er altså udskudt, men den er også utilstrækkelig, som der står i lovens bemærkninger. Der skal mere til for at forhindre sundhedsskadelige effekter fra brænderøgen. Loven tager kun fat i partikelforurening, målt i vægt (PM 2,5). Det har ovnbranchen også bygget sin moderniseringsstrategi på (troen på at udskiftning af gamle ovne til nyere automatisk vil løse forureningsproblemet).

Men djævlen ligger i detaljerne: Ovnene producerer fortsat ultrafine partikler, som kun vejer lidt, men på grund af deres samlet set store overflade virker som giftdepoter, der kommer dybt ind i folks lunger og blodkredsløb.

Desuden vokser forureningen med kvælstof-ilter fra brændeovne. Som miljøforskerne har skrevet i 2015: "Generelt dannes der mere NOx ved højere forbrændingstemperaturer, hvilket er årsagen til at de moderne ovne har højere emissionsfaktorer end de gamle og nyere ovne."

Samme årsag - højere forbrændingstemperaturer end i gamle ovne - betyder desuden, at forureningen med ultragiften dioxin ligeledes vokser. Dioxin testes ikke i typegodkendelsen. Men det er gentagne gange målt, at emissionen fra brændeovne ligger over den grænseværdi, der blev indført af EU for affaldsforbrændings- og industrianlæg med høje skorstene. Brændeovnenes lave skorstene forstærker problemet da fortyndingen af røgluften dermed er langt mindre.

Allerede i 2006 krævede dioxinforskerne, at enten skulle der komme effektive filtre på brændeovnene eller også måtte de udfases. Dette blev underkendt af miljømyndighederne med henvisning til en påstået CO2-reduktion fra deres brug. Mon daværende minister Connie Hedegaard i dag er stolt af denne beslutning, der har forhindret indgreb i tide, inden ovnparken blev mangedoblet?

Genlæs høringssvaret her.
Indendørs luftforurening fra brændeovne
27-01-2021

Nyt studie fra UK viser at brændeovne forurener indeluften markant. Kamma Skov har venligst oversat så vi her kan bringe de væsentligste dele af artiklen på dansk. Den danske udgave kan findes her.

Konklusionen fra artiklen er:

Formålet med dette studie var at undersøge, i hvilket omfang der udledes PM indendørs ude i folks hjem ved brug af DEFRA-certificerede ovne. Resultaterne peger på, at PM-eksponeringen indendørs fra disse ovne ude i hjemmene er højere, når de er tændt, end når de ikke er i brug. Sammenlignet med perioder, hvor ovnen ikke bruges, var de samlede middelkoncentrationer 66.24% højere for PM2.5 og 69.49% højere for PM1. Topkoncentrationer af PM på timebasis lå ofte 250–400% højere, når deltagerne ved en enkelt ibrugtagning havde fyldt brænde på flere gange.

Resultaterne belyser også PNC (partikeltal, red.) med en gennemsnitlig time-topudledning på 9978 partikler/0.1 l ved en enkelt ibrugtagning. Disse topudledninger faldt tidsmæssigt sammen med åbning af ovndøren, hvilket viser at de forekom, når der blev fyldt mere brændsel på. Data fra udendørs partikelmålere viste, at kilden ikke var udendørs.

På grundlag af disse resultater anbefales det, at DEFRA’s forskrifter og prøvningsstandarder ændres, så de tager højde for disse retningsgivende helbredsrisici. De partikler, der udledes i hjemmet, skyldes ikke afvigelser fra normal brug, men er et direkte resultat heraf. I den virkelige verden kan en ovn nemlig ikke betjenes uden at åbne ovndøren.

Det er muligt, at ansporing gennem myndighederne kan tilskynde til at forbedre ovndesignet, så topudledningerne begrænses. I mellemtiden, eller hvis det ikke er muligt at foretage en sådan ændring, anbefales det, at nye brændeovne sælges med en helbredsadvarsel på salgsstedet, så brugerne bliver gjort opmærksomme på de retningsgivende sundhedsrisici, de udsættes for.

Den originale artikel findes her.
Ny bog om luftforurening og sundhed fra Aarhus Universitet
27-09-2020

Vores medlem af bestyrelsen, Rolf Czeskleba-Dupont, har haft lejlighed til at læse en ny bog om luftforurening, redigeret af Ole Hertel og Thomas Ellermann, begge fra Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet og Danmarks Center for Miljø og Energi (DCE).

Rolf roser i sin kritiske anmeldelse bogens forklaring på et høj-aktuelt emne og hvad DCE gør ved det. Dens fremstilling er hjulpet godt på vej af mange illustrationer, grafer og tabeller.

Kritikken går navnlig på sammenhængen mellem miljøfaktorerne og det sundhedsfaglige område. Bogens fokus på forbedrede modelberegninger har gjort det stadig tydeligere at lokale forureningskilder som brænderøg kræver tættere lokale opgørelser som f.eks. LOBs målinger hjemme hos de påvirkede. Netop derfor savner Rolf stadig at modeller og målinger tolkes mere ud fra vores oplevede hverdag, ligesom en god læge kender til patientens miljø.

Men alt i alt en god læseoplevelse. 120 sider i alt.

Hvis du har fået lyst til at købe DCE's bog kan den findes her. Den koster 99,- kroner som e-bog.

Læs hele Rolf's anmeldelse her.
Corona øger sundhedsrisiko fra brænderøg – tre nye undersøgelser indkredser problemet
26-05-2020

Størsteparten af forureningen fra danske kilder med fine partikler stammer fra brændeovne. Derfor skrev LOB i slutningen af marts måned til borgmestrene på Sjælland: Udsættelse for brændeovnsrøg er i corona-tiden ligeså farligt som at have ødelagt sine lunger gennem rygning.

Den 12.april kom DR så med nyheden om, at lang tids udsættelse for fine partikler (PM2,5) markant øger corona-dødeligheden i amterne i USA. https://www.dr.dk/nyheder/indland/ny-forskning-luftforurening-oeger- risikoen-doe-af-coronavirus

Førende danske miljøforskere pegede som vanligt på trafikken, da undersøgelsen fra det velansete Harvard universitet i Boston/USA blev forelagt dem. Men det var ikke fokus i Harvard-rapporten.

I mellemtiden peger flere internationale forskergrupper på luftforureningens sammenhæng med de værste faser af corona-sygdommen og den medfølgende dødelighed. Vi ved at brænderøgspartikler herved kan spille en væsentlig rolle (læs mere om det i Solveigs bog om 'Brænderøg og helbred', side 171-175).

Konklusion: Myndighederne bør sørge for, at flest mulige mennesker i risikogruppen kommer fri af omgivelser med jævnlig forurening med brænderøg. Resultaterne fra den nye test-, opsporings- og isolationsstrategi burde bruges hertil.

Læs mere om undersøgelserne her.
"Brænderøg og Helbred" nu tilgængelig som gratis e-bog
10-05-2020

Solveig C.-Duponts bog om sundhedsproblemer fra brændeovnsrøg er nu gratis tilgængelig som e-bog i pdf-format. Hun havde selv ønsket dette og derfor indføjet mange links til hjemmesider verden over. De kan nu åbnes med 1 klik. Bogen er blevet korrigeret for småfejl og udvidet med forord og efterord.

Bogen "kræver ikke teknisk indsigt at læse og er ligeså spændende som en kriminalroman" (Miljøkemiker Allan Astrup i Dansk Kemi 4/2018).

Download e-bogen her.