Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Tjærestoffer og benzen i et villakvarter
03-12-2015

I en netop offentliggjort rapport fra DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi, SR 162) bliver nogle af måleresultaterne fra en midlertidig målestation i et villakvarter fremlagt. Det drejer sig om målinger i 2014 af luftens indhold af tjærestoffer (PAH). Målestationen er placeret i Hvidovre i et kvarter med stor brændeovnstæthed.

Måling af tjærestoffer i atmosfæren er et krav fra EU (Direktiv 2004/107/EC (EC, 2005)). DCE har målt indholdet af seks kræftfremkaldende tjærestoffer, både ved H.C.Andersens Boulevard og i Hvidovre. Enheden er nanogram pr. kubikmeter luft (1.000.000.000 nanogram =1 gram).

Sammenligningen med forureningen ved H.C.Andersens Boulevard (HCAB) viser, at PAH-forureningen er større i Hvidovre end ved en af de mest trafikerede gader i København. DCEs forfattere konkluderer, at det skyldes lokal anvendelse af brændeovne til boligopvarmning (s. 50).

Oplysningerne om benzen i rapport nr. 162 er ikke så detaljerede som for tjærestoffer, selvom benzen også skal registreres i følge EU (Direktiv 2008/50/ EC). For at afgøre kilden til lokal luftforurening med benzen benytter man forholdet mellem stoffet toluen og benzen i luften. - Det er tidligere påvist, at vægten af toluen i forhold til vægten af benzen er ca. 3 fra trafikken, mens forholdet er mindre end 1 ved træfyring. - I Hvidovre blev forholdet beregnet til 1,6, mens forholdet for københavnske gader (i gennemsnit) blev beregnet til 2,7. Også her konkluderer DCE-forskerne, at brændeovns-fyring er årsag til den stedlige benzen-forurening i villakvarteret (s. 34).

Det er tankevækkende, at Hvidovre er en af de kommuner i Danmark, hvor flest mennesker føler sig generet af brænderøg (15% af de adspurgte i Boligmiljøundersøgelsen fra 2013, http://www.si-folkesundhed.dk/upload/rapport._boligmiljø.pdf ).